Pravidlá zapožičiavania 3D okuliarov

1.      3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina Záhoran Mestského centra kultúry Malacky a návštevníkovi kina  Záhoran  sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania  filmu v 3D.

2.      3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne.

3.      3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

4.      3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

5.      Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Záhoran, ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné.

      Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.

6.      Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením, taktiež ich nečistiť, nakoľko akákoľvek neodborná manipulácia môže spôsobiť ich poškodenie, za ktoré je divák zodpovedný.

7.      Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare nefungujú správne, musí vyhľadať personál kina Záhoran pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

8.      V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

9.      Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov.

10.  V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.

11.  Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

12.  O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov.

      V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná policajná hliadka.